20%
 D107-Đầm Thêu Hoa Nhún Tay Hông  D107-Đầm Thêu Hoa Nhún Tay Hông